STELLEN

- Fach­per­son Ope­ra­ti­ons­tech­nik 30–40% ab 1.5.23 oder nach Vereinbarung

Bewer­bung an:  Miran­da de Boer, GL-Assis­ten­tin, bewer­bun­gen@augenzentrum-burgdorf.ch

kontakt-img-1
kontakt-img-4
kontakt-img-3
Augenzentrum Burgdorf
Poststrasse 9 • 3400 Burgdorf • Telefon 034 420 90 20 • Telefax 034 420 90 25 • info@augenzentrum-burgdorf.ch
Augenzentrum Burgdorf
Poststrasse 9
3400 Burgdorf
Telefon 034 420 90 20
Telefax 034 420 90 25
info@augenzentrum-burgdorf.ch

STELLEN

- Fachperson Operationstechnik 30-40% ab 1.5.23 oder nach Vereinbarung

Bewerbung an:  Miranda de Boer, GL-Assistentin, bewerbungen@augenzentrum-burgdorf.ch

kontakt-img-1
kontakt-img-4
kontakt-img-3